سیستم SBR

سیستم SBR

فرآیند SBR یکی از انواع فرآیندهای ارتقا یافته لجن فعال و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب میباشد. یکی از مهمتریم مزیتهای این فرایند اشغال کم فضا و صرفه جویی در زمین و مساحت مورد نیاز تصفیه خانه میباشد. 
تصفیه فاضلاب به روش راكتور متوالي منقطع (SBR) يك سيستم لجن فعال پر و خالي شونده براي تصفيه فاضلاب مي‌باشد. در این سیستم فرآیندهای متعادلسازی، هوادهی (نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون) و ته نشینی در یک راکتور انجام میگیرد. جهت دستیابی به بهره برداری بهینه، از دو یا چند ماژول به صورت موازی بهره گیری میشود. 

فرایند SBR
 
چنانکه در شکل بالا نمایش داده شده است، عملکرد سیستم SBR به صورت ساده شامل مراحل ذیل میباشد: 
1. مرحله پرشدن: در این حالت سیستم با فاضلاب خام آبگیری میگردد. با توجه به الگوی ورود فاضلاب، در این مرحله و بر اساس طرح مدولاسیون تصفیه خانه، این واحد میتواند به صورت متعادل ساز نیز عمل نماید. 
2. 2. مرحله واکنش: در این مرحله فاضلاب پرشده در مخزن هوادهی میگردد. این مرحله میتواند به صورت هوادهی ساده بوده و یا با استفاده از ابزار دقیق به صورت پریودیک به عنوان Anoxic نیز عمل نماید. 
3. مرحله ته نشینی: در این مرحله و با قطه جریان هوا، زمان لازم برای عملیات ته نشینی فراهم میگردد. 
4. مرحله تخلیه: در این مرحله پساب ته نشین شده به واحد کلرزنی منتق میگردد و راکتور SBR خالی میگردد. 
5. مرحله تخلیه لجن : با سنجش پیوسته MLSS در صورت نیاز لجن مازاد سیستم در این مرحله تخلیه میگردد.
اکنون سیستم برای پرشدن مجدد آماده میباشد. این سیکل به صورت مرتب تکرار شده و فرایند توسط ابزاردقیق مناسب کنترل خواهد گردید. 
 

مزایای سیستم SBR به شرح زیر می باشند :

    سیستم SBR