سیستم های لجن فعال با مدیای ثابت (IFAS)

سیستم های لجن فعال  با مدیای ثابت (IFAS)

سیستم های لجن فعال  با مدیای ثابت (IFAS)

مزایای سیستم های لجن فعال با مدیای ثابت (IFAS) به شرح زیر می باشند :

    سیستم های لجن فعال  با مدیای ثابت (IFAS)