سیستمهای A2O و باردنفو

سیستمهای A2O و باردنفو

یک دیگر از انواع سیستمهای تصفیه فاضلاب تکامل یافته بر پایه لجن فعال، سیستم A2O میباشد. این روش به دلیل احجام کوچک واحدها و اشغال مساحت کم و همچنین قدرت مناسب این روش در حذف ترکیبات نیتروژن و فسفر به یکی از روشهای پرطرفدار تصفیه فاضلاب تبدیل شده است. 
وجود ترکیبات حاوی فسفر و نیتروژن در محیطهای آبی تاثیرات منفی بر محیطهای آبی و جانداران دریایی دارد این تاثیرات سبب مرگ و میر در جمعیتهای جانداران میگردد. از طرف دیگر در صورت نشت این نیترات به سفره های آب زیرزمینی و آلوه کردن منابع آب و با تبدیل آن به نیترات، صدمات جبران ناپذیری به سلامت افراد جامعه خصوصا کودکان و زمان باردار وارد میکند.
به همین دلیل در استانداردهای رایج منجمله آیین نامه پیشگیری از آلودگی آب در کشورمان، حذف ترکیبات نیتروژن و فسفر در پساب نصفیه شده زمانی که به منابع آبی تخلیه میگردد پیش بینی شده است. 
فرآیند A2o با بهره گیری از روشهای حذف بیولوژیکی نیتروژن و فسفر (BNR-BPR) کارآیی مناسبی در حذف این ترکیبات دارد. 
A2O یک فرآیند سه مرحله ای به شمار می آید. در این روش نیتروژن از طریق دینیتریفیکاسیون حذف شده و به منظور حذف فسفر نیز از واحد بیهوازی ابتدای کار استفاده میشود. در این روش لجن فعال به واحد بیهوازی برگشت داده می شود. این فرایند که پروسه ی دنیتریفیکاسیون نیتراتها در لجن فعال را باعث می شود، جایگزین بسیاری از روشهای دیگر در تصفیه ی نوترینتها شده است. کاربرد و بهره برداری این پروسه نسبتا آسان است.


مزایای سیستمهای A2O و باردنفو به شرح زیر می باشند :

    سیستمهای A2O و باردنفو