منابع انسانی

آموزش حین کار یکی از اصول اساسی و مهم در شرکت طراحی و مهندسی برف آب ریز می باشد و پرسنل بـرف آب ریز بسته به مهارتها ، تحصیلات و مسئولیتهای خود به طور مستمر در دوره های میان مـدت و کوتـاه مـدت از قبیـل آشنایی با نرم افزارهای مرتبط ، دوره های بازرگانی ، دوره های زبان های خارجی و ...... شـرکت کـرده و نسـبت بـه فراگیری آخرین مهارتها و نوآوری ها در حوزه های مرتبط با فعالیتشان اقدام می نمایند. به همین منظور پرسـنل ایـن شرکت به صورت ادواری در مراکزی نظیر سازمان مدیریت صنعتی ، مجتمع فنی تهران و .... از آموزشهای مـرتبط بـا نیازهای هر واحد بهره می گیرند.


همچنین در شـرکت بـرف آب ریـز تـلاش شـده اسـت تـا بـا بـه کـارگیری سیسـتم هـای مـدرن همچـون Data Ware House ، مدیریت دانایی اطلاعـات بـه دسـت آمـده از موارد مدیریتی و همچنین مسائل تکنیکال در حین اجرای پروژه ها بین کلیه پرسنل مرتبط به اشتراک گذاشته شود تـا از تکرار و اتلاف وقت جلوگیری گردد.

 

  • مهارتهای اجرایی و سوابق آکادمیک

  • (DBA)دکترای مدیریت بازرگانی

  • کارشناس ارشد مهندسی

  • کارشناس ارشد مدیریت

  • کارشناس مهندسی

  • کارشناس علوم غیر مهندسی

  • کاردان فنی

معرفی پرسنل کلیدی